ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Για να εγγραφεί κανείς ως τακτικό μέλος της εταιρείας υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση στην οποία αναφέρει ότι έχει τα προσόντα που προβλέπονται από το καταστατικό, δηλ.να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην εδαφολογία, φυτική θρέψη ή σχετικό κλάδο, ή κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στην εδαφολογία, θρέψη φυτών ή σχετικό κλάδο, ή να είναι πτυχιούχος ανωτάτων σχολών  ελληνικών ή ξένων και να ασχολείται συστηματικά με την εδαφολογία στην έρευνα ή την εφαρμογή.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση  δύο τακτικών μελών της Εταιρείας και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Το Δ.Σ. αποφασίζει μέσα σε ένα μήνα για την εγγραφή του αιτούντος και κοινοποιεί εγγράφως την απόφασή του στον ενδιαφερόμενο.

Αν το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτηση εγγραφής στην γενική συνέλευση που αποφασίζει τελεσίδικα.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣComments are closed.