Guide for Authors

Οι οδηγίες που ακολουθούν έχουν ως στόχο να επιτευχθεί ομοιομορφία στην παρουσίαση των εργασιών που θα δημοσιευθούν στα Πρακτικά. Λόγω του τρόπου εκτύπωσης (φωτοσύνθεση με σμίκρυνση περίπου 85%) και διατηρήσεως όσο το δυνατόν χαμηλού κόστους οι παρεμβάσεις από τον εκδότη είναι ελάχιστες. Συνεπώς συνιστάται η ακριβής τήρηση των οδηγιών.

1. Κάθε εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα με την αναφερόμενη σειρά:

α) Ελληνική περίληψη (μέχρι 250 λέξεις) με τον πλήρη τίτλο, τα ονόματα και τον χώρο εργασίας των συγγραφέων,

β) Λέξεις-κλειδιά (όχι περισσότερες από 5),

γ) Εισαγωγή,

δ) Υλικά και Μέθοδοι,

ε) Αποτελέσματα και Συζήτηση,

στ) Συμπεράσματα (προαιρετικά),

ζ) Περίληψη στην αγγλική (Abstract) μέχρι 250 λέξεις με τον πλήρη τίτλο, τα ονόματα και τον χώρο εργασίας των συγγραφέων στα αγγλικά,

η) Ευχαριστίες (αν υπάρχουν),

θ) Βιβλιογραφία.

2. Η έκταση των εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10 σελίδες συμπεριλαμβανομένων των Πινάκων, Σχημάτων, Βιβλιογραφίας κ.λ.π. Η αρίθμηση των σελίδων να είναι συνεχής και ο αριθμός της σελίδας να τοποθετείται με μολύβι στο επάνω δεξιό άκρο της σελίδος.

3. Ειδικώτερα τα διάφορα τμήματα της εργασίας θα πρέπει να γραφούν σύμφωνα με τα παρακάτω:

3.1 Η πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχει τον τίτλο (κεφαλαία έντονα γράμματα στο μέσο της σελίδας).

3.2 Θα ακολουθούν τα ονόματα του συγγραφέα/συγγραφέων (μικρά έντονα γράμματα στο μέσο της σελίδας) και ο χώρος εργασίας του συγγραφέα/συγγραφέων με πλήρη ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση (μικρά απλά γράμματα στο μέσο της σελίδας).

3.3 Ακολουθεί η Περίληψη, Λέξεις – κλειδιά και στην συνέχεια τα επόμενα Τμήματα της εργασίας. Ο χαρακτηρισμός: Λέξεις-κλειδιά, με μικρά έντονα γράμματα στην αριστερή πλευρά της σελίδας.

3.4 Οι επικεφαλίδες των Τμημάτων π.χ. Περίληψη, Υλικά και Μέθοδοι κ.λ.π.,στο μέσο της σελίδας (μικρά έντονα γράμματα).

3.5 Οι τυχόν επικεφαλίδες των υποδιαιρέσεων των Τμημάτων, στην αριστερή πλευρά της σελίδας (μικρά έντονα γράμματα).

4. Το κείμενο να είναι γραμμένο σε σελίδα Α4 με διάστημα 1,5 και γραμματοσειρά Times Roman με μέγεθος χαρακτήρων 12. Τα περιθώρια της σελίδας να είναι2.5 cmστο πάνω και κάτω άκρο της σελίδας και3 cmαπό την δεξιά και αριστερή πλευρά.

5. Οι Πίνακες, Σχήματα, κ.λ.π. να είναι ενσωματωμένα στο κείμενο, με αραβική αρίθμηση και οι τίτλοι να είναι γραμμένοι με μικρά έντονα γράμματα με το ίδιο μέγεθος χαρακτήρων με το κείμενο. Ειδικά για τα σχήματα που δημιουργούνται με το Excel η εισαγωγή τους στο κείμενο να γίνεται χρησιμοποιώντας την εντολή ‘’επικόλληση σύνδεσης’’ ώστε να είναι δυνατόν να γίνονται μικροπαρεμβάσεις στα σχήματα όπως το μέγεθος των χαρακτήρων ή το μέγεθος του σχήματος. Υπενθυμίζεται ότι το κείμενο θα σμικρυνθεί κατά περίπου 85% και συνιστάται οι Πίνακες να μην είναι μεγάλοι και να περιέχουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα.

6. Η Βιβλιογραφία παρατίθεται εντός του κειμένου  και στο τέλος της εργασίας με ορισμένο τρόπο. Συνιστάται να ακολουθείται το σύστημα HARVARD, βασικές αρχές του οποίου είναι:

6.1. Εντός του κειμένου οι βιβλιογραφικές αναφορές θα περιλαμβάνουν, το όνομα του συγγραφέα και τη χρονολογία, και τα δύο μέσα σε παρένθεση ή μόνο η χρονολογία. Σε περίπτωση δύο συγγραφέων θα αναφέρονται και οι δύο π.χ. (Βασιλείου και Παύλου, 1990). Εάν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι των δύο, τότε η καταχώρηση γίνεται ως Βασιλείου κ.α (1990). Το ίδιο ισχύει και για τα ξένα ονόματα.

6.2. Εάν υπάρχουν περισσότερες της μίας βιβλιογραφικές αναφορές σε συνέχεια, τότε η παράθεσή τους γίνεται κατά χρονολογική σειρά π.χ. Βασιλείου 1989, Παύλου 1990.

6.3. Εάν υπάρχουν από τον ίδιο συγγραφέα περισσότερες από μία δημοσιεύσεις του ιδίου έτους, τότε αριθμούνται ως α,β,γ, π.χ. Βασιλείου 1989α, Βασιλείου 1989β.

6.4. Η παράθεση της βιβλιογραφίας στο τέλος της εργασίας θα ακολουθεί τους εξής κανόνες:

α) Η σειρά παράθεσης θα γίνεται με απόλυτη αλφαβητική σειρά. π.χ. Βασιλείου, Α., και Β. Παύλου, 1990.

β) Εργασία σε περιοδικό: παρατίθεται το όνομα/ονόματα των συγγραφέων, (όπως αναφέρεται στο α ), το έτος, ο τίτλος της εργασίας, ο τίτλος του περιοδικού (διεθνώς αναγνωρισμένη συντομογραφία τίτλου), ο τόμος και η αρίθμηση της πρώτης και τελευταίας σελίδας της εργασίας π.χ. Onken, B.M., and D.C. Adriano. 1997. Arsenic availability in soil with time under saturated and unsaturated conditions. Soil Sci. Soc. Am. J. 61: 746-752.

γ) Βιβλίο: παρατίθεται ο συγγραφέας/συγγραφείς του βιβλίου, το έτος, ο τίτλος του βιβλίου, Eκδοτικός Οίκος, τόπος έκδοσης π.χ. Donahue, R.L., R.W. Miller, and S.B. Shickluma. 1983. Soils: An introduction to soils and plant growth. Prentice Hall,EnglewoodCliffs, NJ.

δ) Kεφάλαιo σε μονογραφία ή ειδική έκδοση: παρατίθεται ο συγγραφέας/συγγραφείς του κεφαλαίου, το έτος, ο τίτλος του κεφαλαίου, η αρίθμηση της πρώτης και τελευταίας σελίδας του κεφαλαίου, το όνομα/ονόματα  των συντονιστών έκδοσης της μονογραφίας, ο τίτλος της έκδοσης, Εκδοτικός Οίκος, τόπος έκδοσης π.χ. Moss, J.P., I.V. Spirlman, and R.W. Gibbons. 1981. Utilization of Arachis species as a source of Cercospora resistance. pp. 673-677. In G.K. Manna and U. Sinhu (eds.) Perspectives in cytology and genetics. Vol. 3. Hindasia Publ.,Delhi,India.

ε) Εργασία σε Πρακτικά Συνεδρίων: παρατίθεται ο συγγραφέας/συγγραφείς, το έτος, ο τίτλος της εργασίας, η αρίθμηση  της πρώτης και τελευταίας σελίδας της εργασίας, το όνομα/ονόματα  των συντονιστών έκδοσης των Πρακτικών , ο τίτλος του Συνεδρίου, τόπος και έτος διεξαγωγής του Συνεδρίου, Εκδοτικός Οίκος, τόπος έκδοσης (π.χ.Uehara, G., B.B.Trangmar, and R.S.Yost. 1985. Spatial variability of soil properties. pp. 61-95.In D.R. Nielsen and J. Bouma (eds.) Soil spatial variability. Proc. Workshop ISSS and SSSA,Las Vegas,NV. 1984. PUDOC,Wageningen,Netherlands.

7. Στο πρώτο στάδιο η εργασία θα υποβληθεί σε δύο τυπωμένα αντίγραφα από τα οποία το ένα θα αποσταλεί για κρίση. Μετά την κρίση και την ενσωμάτωση των σχετικών διορθώσεων η εργασία θα υποβληθεί σε ένα τυπωμένο αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα ή CD).Comments are closed.